ÚPLNÁ PRAVIDLA SPOTŘEBITELSKÉ SOUTĚŽE „Soutěž o sluchátka Liberty Air 2 Pro Pro“

Smyslem tohoto statutu je ustanovení pravidel marketingové soutěže „Soutěž o sluchátka Liberty Air 2 Pro.“ (dále jen „soutěž“).

Tento statut je jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla ve vztahu ke spotřebitelům. Statut může být pozměněn formou písemných dodatků, změny jsou přípustné pouze za písemného souhlasu pořadatele a organizátora.

Pořadatelem soutěže je společnost AudioMaster CZ a.s. – divize MUSIC CITY., se sídlem Ocelářská 93/39, 190 00 Praha 9 – Vysočany, IČO: 28206649, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 132711 (dále jen „Pořadatel“). Organizátorem soutěže je společnost Aqua Digital, s.r.o., se sídlem Tigridova 1501/6, 140 00 Praha 4, IČO: 24297381, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193738 (dále jen „Organizátor“).

I. TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ

Celá soutěž bude probíhat v termínu od 9. 12. do 17. 12. 2021 16:00 hod včetně (dále jen „doba konání soutěže“) a na území České Republiky.

II. KDO SE MŮŽE ZÚČASTNIT SOUTĚŽE

II. 1. Soutěže se může zúčastnit jakýkoliv uživatel Facebooku či Instagramu, který v době konání soutěže splní podmínky soutěže: okomentuje soutěžní post na Facebooku AnkerCZ vlastní fotkou produktu značky Anker a bude sledovat facebookový profil AnkerCZ.

II. 2. Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba s trvalým pobytem na území České republiky s následující výjimkou: Soutěže se nemohou zúčastnit osoby, které jsou v pracovním či obdobném poměru k organizátorovi, k pořadateli, a nebo jsou k takovým osobám ve vztahu rodinných příslušníků v řadě přímé. V případě spotřebitelů mladších 15 let jsou tito povinni mít souhlas zákonného zástupce jak pro účast v soutěži, tak pro případné převzetí výhry.

II. 3. Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže nebudou do soutěže zařazeny. I pokud taková osoba splní některé z podmínek pro získání výhry, např. v důsledku poskytnutí nepravdivých informací, nestane se výhercem. Výhra v takovém případě propadne pořadateli soutěže, který je oprávněn ji udělit jinému soutěžícímu, popř. ji užít k jiným marketingovým účelům.

II. 4. Soutěžící bude ze soutěže vyloučen v případě, že organizátor nebo pořadatel zjistí či bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků soutěže či jiné osoby, která by mohla dopomáhat danému účastníkovi k získání výhry.

III. PRAVIDLA SOUTĚŽE – ÚČAST V SOUTĚŽI

III. 1. Uživatel se může zúčastnit soutěže tak, že v době konání soutěže a v místě konání soutěže:

a) okomentuje soutěžní post na Facebooku AnkerCZ vlastní fotkou produktu značky Anker. Odpovědí soutěžící souhlasí s pravidly soutěže.

b) Bude sledovat facebookový profil AnkerCZ. Facebookový účet soutěžícího užitý k registraci touto formou do soutěže je tím přístupný ke kontaktování v případě výhry. Soutěžící uděluje pořadateli soutěže souhlas se zpracování svých osobních údajů v rámci soutěže (v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. V platném znění) a zároveň potvrzuje souhlas s pravidly soutěže.

III. 2. Soutěžící se nemůže soutěže účastnit opakovaně.

IV. URČENÍ VÝHERCŮ

IV. 1. Do tří dnů po skončení soutěže bude odbornou porotou složenou ze zástupců organizátora a pořadatele na oficiálním instagramovém a facebookovém účtu Anker Czech Republic (AnkerCZ) vybrán výherce.

IV. 2. Výherce bude kontaktován prostřednictvím soukromé zprávy na sociální síti na účet použitý k registraci do soutěže, aby poskytl organizátorovi své jméno, adresu, telefonní a mailový kontakt.

IV. 3. Organizátor si vyhrazuje právo na ověření pravdivosti údajů.

IV. 4. V případě neudělení výhry z důvodu vyloučení výherce pro nedodržení pravidel soutěže bude dodatečně vybrán 1 (jeden) náhradní výherce.

IV. 5. V případě, že vybraný účastník soutěže nedodá požadované údaje v den losování do 48 hodin od kontaktování, bude dodatečně vybrán 1 (jeden) náhradní výherce. Organizátor si vyhrazuje právo neudělit výhru v případě nesplnění pravidel soutěže. Takové rozhodnutí pořadatele je konečné a nelze se proti němu odvolat.

V. VÝHRY V SOUTĚŽI

V. 1. Výhra v soutěži jsou 1x sluchátka Anker Liberty Air 2 Pro v černé barvě

VI. OZNÁMENÍ, OVĚŘENÍ NÁROKU A ČERPÁNÍ VÝHER

VI. 1. 1. Losování výherce proběhne následující den po skončení soutěže. Organizátor bude výherce kontaktovat soukromou zprávou neprodleně po losování prostřednictvím instagramového či facebookového účtu s informačními pokyny a výzvou k potvrzení účasti v soutěži.

VI. 2. Výherce je povinen řídit se organizačními pokyny organizátora soutěže. Pro získání výhry je výherce povinen potvrdit účast v soutěži, a to nejpozději do 48 hodin po kontaktování a poskytnout organizátorovi soutěže požadované údaje. Organizátor ani pořadatel nenesou jakoukoli odpovědnost za nedoručení výherní zprávy nebo odpovědí ze strany výherců.

VI. 3. Výhra bude předána prostřednictvím České pošty nebo jiné dopravní společnosti nebo osobně dle domluvy s výhercem v rámci ČR nebo Slovenska.

VI. 4. Soutěžící nemůže nárokovat jinou výhru, než která mu bude vydána, nemá nárok výhru reklamovat, ani nárokovat žádné věcné nebo finanční protiplnění v hodnotě výhry.

VI. 5. Pokud výherce z jakéhokoli důvodu nebude reagovat na pokyny organizátora (například nedodrží stanovené lhůty nebo nebude schopen dodat vyhovujícím způsobem požadované podklady) ztrácí nárok na výhru. Organizátor ani pořadatel nenesou jakoukoli odpovědnost za doručení soutěžních zásilek, za jejich poškození, zpoždění či ztrátu během přepravy.

VI. 6. V případě jakýchkoli pochybností pořadatele o řádném splnění soutěžních podmínek může být soutěžící pořadatelem ze soutěže vyloučen a ztrácí nárok na výhru. Bude-li zjištěno, že výherce nedodržel nebo porušil pravidla soutěže, bude vyřazen ze soutěže.

VI. 7. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí sporných případů, zejména o udělení výhry či neudělení výhry, stejně jako o vyřazení kteréhokoli účastníka ze soutěže. Takové rozhodnutí organizátora je konečné a není možné se proti němu odvolat.

VII. V případě nesplnění podmínek a vyloučení výherce ze soutěže propadá nepřevzatá výhra bez náhrady ve prospěch pořadatele soutěže, který je oprávněn ji udělit náhradníkovi (dalšímu soutěžícímu), nebo ji využít k jiným marketingovým účelům a dle vlastního uvážení.

VIII. Pořadatel ani organizátor neodpovídají za škodu vzniklou užíváním výhry. Na výhru se nevztahuje záruční doba, ani její uplatnění.

IX. PRÁVA A POVINNOSTI POŘADATELE SOUTĚŽE

IX. 1. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo nahradit deklarovanou výhru výhrou obdobného typu a odpovídající hodnoty a změnit podmínky předávání výher v případě, že výhra nebude poskytnuty třetí osobou tak, aby mohly být výherci předána v souladu s těmito pravidly.

IX. 2. Pořadatel soutěže si dále vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla této soutěže vč. doby její platnosti či soutěž ukončit, a to v průběhu celého soutěžního období. Pořadatel ani organizátor soutěže neodpovídají za nedoručení oznámení o výhře.

IX. 3. Jediná úplná a závazná pravidla jsou uložena u organizátora soutěže a uveřejněna na facebookovém profilu Anker Czech Republic (AnkerCZ).

X. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

X. 1. Do soutěže nebudou zařazeny soutěžní registrace z období mimo dobu konání soutěže.

X. 2. Do soutěže nebudou zařazeny registrace nesplňující podmínky soutěže.

X. 3. Pořadatel Organizátor soutěže si vyhrazují právo konečného posouzení všech registrací.

XI. SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ – SCHVÁLENÍ PRAVIDEL

Vyplněním údajů v soutěžním emailu dle čl. V. těchto pravidel každý soutěžící:

a) Účastí v této soutěži bere účastník soutěže na vědomí zpracování poskytnutých osobních údajů pro účely realizace této soutěže (tj. s jejich odpovídajícím zpracováním ze strany organizátora a pořadatele), a to v rozsahu jméno a příjmení, adresa, telefonní číslo a e-mail a pro účely vedení soutěže, její organizace a vyhodnocení, a to na dobu trvání soutěže a 90i dnů poté z důvodu kontroly dodržení pravidel a předání a realizace výher. Osobní údaje výherců budou z důvodu organizace soutěže archivovány po dobu 2 měsíců. Ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů je správcem pořadatel a zpracovatelem organizátor. Účastník soutěže bere na vědomí, že má práva dle ust. § 11 a § 21 zákona o ochraně osobních údajů, tj. zejména, že poskytnutí údajů je dobrovolné, má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů a jejich likvidaci.

b) Účastník soutěže má dále od 25. 5. 2018 práva dle článku 12 – 23 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, zejména právo na námitky proti přímému marketingu. Údaje poskytnuté účastníkem soutěže je oprávněn zpracovávat jako zpracovatel organizátor, a to způsobem obvyklým pro zajišťování soutěží. V případě pochybností 2 o dodržování práv pořadatelem, jakožto správcem osobních údajů, se může účastník soutěže obrátit na pořadatele, nebo podat podnět k Úřadu pro ochranu osobních údajů. Účastníci soutěže výslovně souhlasí s tím, že organizátor a pořadatel jsou oprávněni užít v souladu s ustanovením § 77 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, bezplatně jimi uvedené jméno, příjmení a neúplnou adresu (obec) v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech organizátora a pořadatele v souvislosti s touto soutěží a jejich výrobky a službami, s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové a obrazové záznamy účastníků soutěže, a to po dobu 3 let od ukončení soutěže.

c) potvrzuje, že splňuje podmínky účasti v soutěži stanovené těmito pravidly soutěže. Odesláním údajů do soutěže dle čl. V. těchto pravidel každý soutěžící schvaluje tato pravidla a instrukce, které jsou uvedeny na soutěžních dokumentech a přistupuje k nim.

V Praze dne 9. 12. 2021

Aqua Digital s.r.o.